Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów 17

Styczeń 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów realizuje projekt systemowy
pt. „Aktywna Integracja w Gminie Czernichów” od 2008 roku w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku ubiegłym funkcję Kierownika i Koordynatora projektu pełnił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów – mgr Urszula Walczak, natomiast za realizację projektu odpowiedzialny był pracownik socjalny – mgr Kamila Przewodowska, pozostali pracownicy socjalni zaangażowani byli w realizację kontraktów socjalnych na podstawie których opierała się współpraca z uczestnikami ostatecznymi projektu.

W roku 2011:

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 osób (w tym: K-7, M-2) mieszkających na terenie Gminy Czernichów, korzystających z różnych form wsparcia tut. Ośrodka. Uczestnicy ostateczni projektu w roku 2011 brali udział w przynajmniej trzech oferowanych instrumentach:

1. w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

2. w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej:

3. w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:

3. w ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

Celem projektu było: Podwyższenie umiejętności społecznych i zawodowych oraz aktywności na rynku pracy klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Czernichów. Analizując oferowane formy wsparcia dobierane zgodnie z możliwościami i potrzebami uczestników projektu „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” zasadne jest stwierdzenie, że założony cel został osiągnięty co niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia oraz efektywności poruszania się na rynku pracy. Również w latach 2012 - 2013 GOPS Czernichów przystępuje do realizacji projektu systemowego, którego ogólna wartość nie przekroczy 190 000,00 PLN.

1.      Wartość dofinansowania: 165 300,00 PLN
w tym:
a) Płatność ze środków europejskich: 161 500,00 PLN
b) Dotacja celowa z budżetu krajowego: 3 800,00 PLN

2.      Wkład własny: 24 700,00 PLN

Zakłada się, że w latach 2012 - 2013 18 osób (K-12, M-6) uzyska wsparcie mające na celu poprawienie warunków bytowych oraz wzrost poziomu zatrudnienia.

W latach 2012-2013 projekt skierowany jest do osób:

Podobnie jak w latach ubiegłych założenia kontraktów socjalnych będą indywidualnie zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb dla kobiet i mężczyzn, a działania w poszczególnych instrumentach aktywnej integracji dobrane w taki sposób, aby zabezpieczały ich potrzeby.

Realizacja projektu będzie przebiegała min. zgodnie z zasadą równości szans w tym równości kobiet i mężczyzn zapewniając wszystkim równy dostęp.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie systemowym pt. „Aktywna Integracja w Gminie Czernichów” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012 - 2013 proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów
34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7
tel. (033) 866 13 38 lub 606 673 026

email: czernichow104@wp.pl

 

 

Styczeń 2011


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów realizuje projekt systemowy pt. „Aktywna Integracja w Gminie Czernichów” od 2008 roku w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku ubiegłym funkcję Kierownika i Koordynatora projektu pełnił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów – mgr Urszula Walczak, natomiast za realizację projektu odpowiedzialny był pracownik socjalny – mgr Kamila Przewodowska, pozostali pracownicy socjalni zaangażowani byli w realizację kontraktów socjalnych na podstawie których opierała się współpraca z uczestnikami ostatecznymi projektu.

W roku 2010:

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób (w tym: K-11, M-1) mieszkających na terenie Gminy Czernichów, korzystających z różnych form wsparcia tut. Ośrodka. Uczestnicy ostateczni projektu w roku 2010 brali udział w przynajmniej trzech oferowanych instrumentach:

w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej:

w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:

w ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

 Celem projektu było: Podwyższenie umiejętności społecznych i zawodowych oraz aktywności na rynku pracy klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Czernichów.

   Analizując oferowane formy wsparcia dobierane zgodnie z możliwościami i potrzebami uczestników projektu „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” zasadne jest stwierdzenie, że założony cel został osiągnięty co niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia oraz efektywności poruszania się na rynku pracy.

Również w roku 2011 GOPS Czernichów przystępuje do realizacji projektu systemowego, którego ogólna wartość nie przekroczy 94 597,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 84 664,31 PLN w tym:
a) Płatność ze środków europejskich: 80 407,45 PLN
b) Dotacja celowa z budżetu krajowego: 4 256,86 PLN

Wkład własny: 9 932,69 PLN

  Zakłada się, że w roku bieżącym 10 osób (K-7, M-3) uzyska wsparcie mające na celu poprawienie warunków bytowych oraz wzrost poziomu zatrudnienia. 

W roku 2011 projekt skierowany jest do osób:

  Podobnie jak w latach ubiegłych założenia kontraktów socjalnych będą indywidualnie zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb dla kobiet i mężczyzn, a działania w poszczególnych instrumentach aktywnej integracji dobrane w taki sposób, aby zabezpieczały ich potrzeby.

  Realizacja projektu będzie przebiegała min. zgodnie z zasadą równości szans w tym równości kobiet i mężczyzn zapewniając wszystkim równy dostęp.

  W roku 2011 planowane jest zatrudnienie koordynatora projektu od 1 marca 2011 na umowę zlecenie z wynagrodzeniem w wysokości ok. 600 zł brutto. Osoby, które są zainteresowane prosimy o kontakt lub składanie ofert do 25 lutego 2011 na podany poniżej adres.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie systemowym pt. „Aktywna Integracja w Gminie Czernichów” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011 proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym lub bezpośrednio.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów
34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7
tel. (033) 866 13 38 lub 606 673 026

email: czernichow104@wp.pl

W zakładce pliki do pobrania znajduje się ankieta kwalifikacyjna do projektu.
     Osoby zainteresowane prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie do ośrodka.

 

 

Styczeń 2010

 

Dnia 26 listopada 2009 roku w Czernichowie odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne, podsumowujące realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów projekt systemowy pt. „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu uczestniczyli uczestnicy tegoroczni projektu oraz władze gminy reprezentowane przez Wójta Gminy –Adama Kosa oraz Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Balcerek. W trakcie spotkania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów  Urszula Walczak podsumowała realizacje założeń projektu w 2009 roku oraz osiągnięcia uczestników projektu. Uczestnicy odebrali dyplomy zakończenia uczestnictwa  wręczone przez Wójta Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów realizuje projekt systemowy pt. „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” od 2008 roku. Nadzór nad realizacją sprawuje Kierownik GOPS, organizacją zajmuje się pracownik socjalny Kamila Przewodowska.

W ramach realizacji założeń kontraktów socjalnych nawiązano współpracę z licznymi instytucjami, które realizowały poszczególne kursy, szkolenia, treningi lub inne usługi.

W roku 2008 wartość projektu wyniosła – 47 875,00 PLN
- dotacja rozwojowa – 42 848,12 PLN
-  wkład własny – 5 026,88  PLN

W ramach projektu 6 osób (w tym: K - 6, M – 0) biorących udział w projekcie uzyskało wsparcie indywidualnie dobrane do ich  potrzeb i oczekiwań. W ofercie znalazły się:

- Warsztaty psychologiczno-aktywizujące;
- wsparcie finansowe;
- oraz  kursy:

Bukieciarz;

-  Kucharz – kuchnia regionalna;

Obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi komputera;

Przedsiębiorczość oraz obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi komputera;

Prawo jazdy kat. B

W roku 2009 wartość realizowanego projektu wyniosła  - 130


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl