Zapytania ofertowe w ramach projektu 17

Czernichów, 2013-11-20

ROSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 06.11.2013r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dziękuje za przesłanie ofert na realizację działań w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że realizacją usługi określonej w punkcie 2 ppkt. a) i b) zapytania ofertowego z dnia 06.11.2013r. zajmie się firma:

 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego Żywiec

ul. Sienkiewicza 65 34-300 Żywiec

Natomiast realizacją usługi określonej w punkcie 2 ppkt. c) zajmie się firma:

 „IRP”

Inwestycje-Rozwój-Personel

Jarosław Niemczyk

ul. Siewna 12/29 43-300 Bielsko -Biała

                                                          

 


Czernichów, 2013-11-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

GOPS.KK.SM.2511.4.1.13

1. Zamawiający:

Gmina Czernichów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7 reprezentowany przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Czernichów Kierownika Panią Urszulę Walczak

2. Przedmiot zamówienia usługi w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

a) Terapia rodzinna dla nie więcej niż 5 rodzin
Zajęcia indywidualne.
Szacunkowa ilość godzin: do 15 godzin zegarowych na 1 rodzinę dla nie więcej niż 5 rodzin;

Proszę o podanie ceny za godzinę usługi.

b)Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nie więcej niż 9 osób

Zajęcia grupowe.
Szacunkowa ilość godzin: 6h dydaktycznych

c)Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku i autopromocji dla nie więcej niż 9 osób
Zajęcia grupowe.
Szacunkowa ilość godzin: 12h dydaktycznych (6h dydaktycznych x 2 spotkania)

3.Termin realizacji: listopad– grudzień 2013r

4.Termin składania ofert upływa w dniu: 2013-11-15 (do godz. 15:30)

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów ul. Strażacka 6/7 34-311 Czernichów lub pocztą elektroniczną na adres: czernichow104@wp.pl;

5. Kryteria wyboru ofert: odpowiednio: cena, doświadczenie w wykonywaniu tego typu usług oraz jakość wykonywania usług.   

Zleceniobiorca zapewni między innymi:

1. Salę szkoleniową do zajęć, o których mowa w pkt. 2b, c. Zajęcia o których mowa w pkt. 2a, przeprowadzonych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów ul. Strażacka 6/7 34-311 Czernichów lub w miejscu zamieszkania rodziny.

2. Zatrudnienie kadry dydaktycznej, legitymującej się przygotowaniem merytorycznym odpowiednim dla należytego zrealizowania zlecenia.

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność w tym zakresie na podstawie art. 474 Kodeksu cywilnego.

4. Catering przy zajęciach, o których mowa w pkt. 2 b, c.

5. Ubezpieczenie uczestników na czas zajęć,

6. Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników.

7. Rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji realizacji zlecenia tj. w szczególności: list obecności potwierdzonej przez osobę koordynującą lub wykładowcę, list potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych, cateringu, zaświadczeń lub certyfikatów.

8. Przekazanie Zleceniodawcy oryginałów dokumentacji merytorycznej związanej z  realizacją usługi szkoleniowej niezwłocznie po realizacji zlecenia nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

9. Ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) na podstawie porozumienia podpisanego z Zleceniodawcą.

W cenie prosimy uwzględnić wszystkie elementy składające się na realizację usługi szkoleniowej zgodnie z niniejszym zapytanie ofertowym.

Do oferty należy dołączyć:

1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku posiadania.

2. CV osoby, która będzie wykonywała przedmiot zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę doświadczenie w wykonywaniu usług tego typu, co przedmiot zamówienia, np. referencje, opinie.


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl