Wydarzenia bieżące w roku 2012 17

Czernichów, 02.01.2013r.

    W dniu 31.12.12r zakończył się projekt sytemowy "Aktywna integracja w Gminie Czernichów". Udział w projekcie zakończyło z powodzeniem 7 kobiet oraz 3 mężczyzn. Osiagnięto wszytskie rezultaty założone na rok 2012.

Czernichów, 03.12.2012r.

    W dniu 03.12.12r rozpoczeły się warsztaty pt. "Szkoła dla Rodziców" ich zakończenie przewiduje się na 13.12.12r. Natomiast, 11-12.12.12r planowane jest przeprowadzenie warsztatów pt. „Warsztaty z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, zakładania własnej działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnych oraz pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej” z możliwością poradnictwa specjalistycznego - indywidualnych konsultacji z prowadzącym zajęcia.

 

Czernichów, 26.11.2011r

  

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 2012-11-09

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dziękuje za przesłanie oferty na realizację działań w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Pragniemy jednocześnie poinformować, że wybrana została oferta zaproponowana przez Państwa firmę:

 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego Żywiec

 

Czernichów, 2012-11-09ZAPYTANIE OFERTOWE

GOPS.KK.SM.2511.9.2.12

Zamawiający:

            Gmina Czernichów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów

            34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7

            reprezentowany przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Czernichów
            Kierownika Panią Urszulę Walczak

 

1. Przedmiot zamówienia usługi w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

a)      Szkoła dla rodziców  dla 7 osób
Zajęcia grupowe

Indywidualne konsultacje z psychologiem/pedagogiem w tematach dotyczących problemów opiekuńczo-wychowawczych

Zajęcia indywidualne
Szacunkowa ilość godzin: 1godzina zegarowa (proszę podać cenę za godzinę usługi)

 

b)      Warsztaty z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, zakładania własnej działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnych oraz pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 9 osób

Zajęcia grupowe.

Szacunkowa ilość godzin: 12 godzin dydaktycznych (6 godzin x 2 spotkania),

Indywidualne konsultacje z prawnikiem w zakresie tematów poruszanych na w/w warsztatach

2. Zajęcia indywidualne

Szacunkowa ilość godzin: 1 godzina zegarowa (proszę podać cenę za godzinę usługi)

3. Termin realizacji:  grudzień 2012r

4. Termin składania<


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl