Wydarzenia bieżące w roku 2013. 17

Czernichów, 2014-01-03

W dniu 2013-12-31 zakończono realizację projektu sytemowego pt. "Aktywna integracja w Gminie Czernichów"

Czernichów, 2013-11-25

W dniu 2013-11-27 odbędą się zajęcia w ramach warsztatu "Pierwsza pomoc przedmedyczna", natomiast w dniach od 2013-11-28 do 2013-11-29 planuje się przeprowadzić warsztaty z zakresu "Kreowania własnego wizerunku i autopromocji". Ponadto, w terminie od 2013-11-25 do 2013-12-20 przeprowadzona zostanie "Terapia rodzinna". Zajęcia pod względem terminowym jak i czasowym zostały ustalone i dopasowane do uczestników skierowanych na w/w formy wsparcia.

Czernichów, 2013-10-24

W dniu 2013-10-24 zakończyły się zajęcia w ramach kursu "Ksiegowość wspomagana komputerem".

Czernichów, 2013-09-26

W dniu 2013-09-25 zakończyły się zajęcia w ramach warsztatów "Szkoła dla rodziców". Z dniem 2013-09-30 planuje się rozpocząć indywidualne zajęcia w ramach "Indywidualnej terapii psychologicznej". Zajęcia pod względem terminowym jak i czasowym zostana indywidualnie ustalone i dopasowane do uczestników skierowanych na tę formęwsparcia.

Czernichów, 2013-09-19

W dniu 2013-09-20 rozpoczną się zajęcia w ramach warsztatów "Szkoła dla rodziców". Planowane zakończenie zajęć przewiduje się na dnień 2013-09-25.

 

Lp. data Rodzaj zajęć Godziny Liczba godzin Prowadzący zajęia
1 2013-09-20 Pt Szkoła dla rodziców 08.00-13.00 6 Lipowiecka Teresa 
2 2013-09-23 Pn Szkoła dla rodziców 08.00-13.00 6 Lipowiecka Teresa 
3 2013-09-25 Śr Szkoła dla rodziców 12.00-17.00 6 Lipowiecka Teresa 

Czernichów, 2013-09-19

W dniu 2013-09-18 zakończyły się zajęcia w ramach kursu "Spawacz metodą MAG".

Czernichów, 2013-09-11

W dniu 2013-09-10 zakończyły się zajęcia w ramach kursu "Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci".

Czernichów, 2013-08-01

W dniu 2013-07-31 zakończył się kurs "Kucharz z elementami cataringu".

Czernichów, 2013-07-16

W dniu 2013-07-18 rozpocznie się kurs :Spawacz metodą MAG", natomiast z dniem 2013-07-19 kurs "Księgowość wspomagana komputerem".

Czernichów, 2013-07-03

W dniu 2013-07-04 rozpocznie się kurs : "Opiekun osób starszych, niepełnosprawwnych i dzieci" oraz kurs "Kucharz z elementami cataringu".

Czernichów, 2013-06-10

W dniu 2013-06-07 zakończyły się zajęcia w ramach "Treningu kompetencji i umiejętności zawodowych".

Czernichów, 2013-05-28

W dniu 2013-05-28 wszczęto zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu sytemowego "Aktywna integracja w Gminie Czernichów". W/w zapytanie ofertowe mozna znajduje się w zakładce "Aktualności" lub "Zapytania ofertowe w ramach projektu".

Czernichów, 2013-05-27

W dniu 2013-05-24 uczestnicy projektu systemowego "Aktywna integracja w Gminie Czernichów" zakończyli zajęcia grupowe w ramach "Treningu kompetencji i umiejetności społecznych". Kolejnym etapem wsparcia zaplanowanego dla uczestników projektu jest udział w zajeciach w ramach "Treningu kompetencji i umiejetności zawodowych", które rozpoczynają się w dniu dzisiejszym tj. 2013-05-27.

Czernichów, 2013-05-16

Po ukończeniu przez uczestników wsparcia w ramach "Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym",planowane jest rozpoczecie zajęć grupowych w ramach "Treningu kompetencji i umiejetności społecznych"oraz "Treningu kompetencji i umiejetności zawodowych". Zajecia będą miały miejsce w budynku OSP Czernichów na ulicy Żywieckiej 25 w terminach:

Harmonogram "Treningu kompetencji i umiejetnosci społecznych"
Lp. Data Przedmiot Liczba godz. Godziny Trener
1 2013-05-17 Pt Trening kompetencji i umiejętności społecznych 6 12.00-17.05 Mirocha Teresa 
2 2013-05-22 Śr Trening kompetencji i umiejętności społecznych 6 12.30-17.35 Mirocha Teresa 
3 2013-05-23 Cz Trening kompetencji i umiejętności społecznych 6 08.00-13.05 Mirocha Teresa 
4 2013-05-24 Pt Trening kompetencji i umiejętności społecznych 6 08.00-13.05 Mirocha Teresa 

 

Harmonogram "Treningu kompetencji i umiejetnosci zawodowych"
Lp. Data Przedmiot Liczba godz. Godziny Trener
1 2013-05-27 Pn Trening kompetencji i umiejętności zawodowych 6 08.00-13.05 Bąk Tomasz 
2 2013-06-03 Pn Trening kompetencji i umiejętności zawodowych 6 08.00-13.05 Bąk Tomasz 
3 2013-06-05 Śr Trening kompetencji i umiejętności zawodowych 6 08.00-13.05 Bąk Tomasz 
4 2013-06-07 Pt Trening kompetencji i umiejętności zawodowych 6 08.00-13.05 Bąk Tomasz 

 

Czernichów, 2013-05-08

W dniu 2013-05-08 zakończyły się zajęcia w ramach "Indywidualnych konsultacji psychologicznych". Kolejnym etapem realizowanego projektu będą zajecia w ramch "Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym", ich realizację planuje się w terminach:  2013-05-09; 2013-05-15; 2013-05-16 oraz 2013-05-17. Godziny zajęć zostaną indywidualnie dopasowane do uczestnika projektu.

Czernichów, 2013-05-06

W dniu 2013-05-06 oraz 2013-05-08 planowane są zajęcia w ramach "Indywidualnych konsultacji psychologicznych".

Czernichów, 2013-04-22

 

ROSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 2013-03-29

 

GOPS.PS.SM.2511.2.12.13

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dziękuje za przesłanie oferty na realizację działań w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że wybrana została oferta zaproponowana przez Państwa firmę:

 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego Żywiec

ul. Sienkiewicza 65

34-300 Żywiec

Czernichów, 2013-03-29


ZAPYTANIE OFERTOWE

GOPS.KK.SM.2511.2.1.13

1. Zamawiający: Gmina Czernichów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7 reprezentowany przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Czernichów Kierownika Panią Urszulę Walczak

2. Przedmiot zamówienia usługi w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Indywidualne konsultacje  psychologiczne  dla 9 osób
(diagnoza potrzeb i możliwości udziału w oferowanych formach wsparcia)
Zajęcia indywidualne.
Szacunkowa ilość godzin: 2 godziny zegarowe x 9 osób;

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 9 osób

Zajęcia indywidualne.

Szacunkowa ilość godzin: 2 godziny zegarowe x 9 osób

Indywidualna terapia psychologiczna dla nie więcej niż 9 osób

Zajecia indywidualne.

Szacunkowa ilość godzin: min. 5 godzin zegraowych na uczestnika.

Proszę podać cenę za godzine usługi.

Warsztaty "Szkoła dla Rodziców" dla 9 osób

Zajęcia grupowe.

Szacowana ilość godzin: 18 godzin dydaktycznych (6 godzin x 4 spotkania)

 

5. Termin realizacji: kwiecień – październik 2013r

 

4. Termin składania ofert upływa w dniu: 2013-04-19 (do godz. 15:30)

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów ul. Strażacka 6/7 34-311 Czernichów lub pocztą elektroniczną na adres: czernichow104@wp.pl;

5. Kryteria wyboru ofert: odpowiednio: cena, doświadczenie w wykonywaniu tego typu usług oraz jakość wykonywania usług.

6. Informacje dodatkowe: 

Zajęcia powinny się przyczynić do osiągnięcia rezultatów:

Indywidualne konsultacje z psychologiem; ukierunkowane na diagnozę potrzeb oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych indywidualnie do potrzeb uczestnika.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; badanie predyspozycji i preferencji zawodowych uczestników.

Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych; powinien być ukierunkowany na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych w obszarach: opiekuńczo- wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie w sytuacjach problemowych w tym w rodzinie i społeczności, podniesienie poziomu pewności siebie w kontaktach interpersonalnych oraz podniesieniu samooceny uczestnika.

Grupowy trening kompetencji i umiejętności zawodowych; powinien być ukierunkowany na rozwijanie umiejętności i kompetencji zawodowych w obszarach: poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętności zaprezentowania siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej tj. życiorysu (CV), listu motywacyjnego, podania o pracę. Ponadto, poszerzenie podstawowej wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych a także w sferze pozyskiwania środków unijnych oraz zakładania własnej działalności gospodarczej.

Indywidualna terapia psychologiczna; przeprowadzenie terapii psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.

Grupowy warsztat „Szkoła dla Rodziców”; powinien być ukierunkowany na poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z obszaru opiekuńczo-wychowawczego.

7. Zleceniobiorca zapewni miedzy innymi:

  1. Salę szkoleniową do zajęć, o których mowa w pkt. 2c, d, f na terenie Gminy Czernichów, zajęcia, o których mowa w pkt. 2a, b, e przeprowadzonych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów ul. Strażacka 6/7 34-311 Czernichów.
  2. Zatrudnienie kadry dydaktycznej, legitymującej się przygotowaniem merytorycznym odpowiednim dla należytego zrealizowania zlecenia. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność w tym zakresie na podstawie art. 474 Kodeksu cywilnego.
  3. Catering przy zajęciach, o których mowa w pkt. 2 c, d, f.
  4. Ubezpieczenie uczestników na czas zajęć,
  5. Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników.
  6. Rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji realizacji zlecenia tj. w szczególności: list obecności potwierdzonej przez osobę koordynującą lub wykładowcę, list potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych, cateringu, zaświadczeń lub certyfikatów.
  7. Przekazanie Zleceniodawcy oryginałów dokumentacji merytorycznej związanej z realizacją usługi szkoleniowej niezwłocznie po realizacji zlecenia nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
  8. Ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) na podstawie porozumienia podpisanego z Zleceniodawcą.

W cenie prosimy uwzględnić wszystkie elementy składające się na realizację usługi szkoleniowej zgodnie z niniejszym zapytanie ofertowym.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku posiadania.
  2. CV osoby, która będzie wykonywała przedmiot zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniego wykształcenia.