Fundusz alimentacyjny 59

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustalane są na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r. poz. 670).

Ustawa ta określa:


Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona, z którym rodzic osoby uprawnionej nie rozwiązał małżeństwa przez rozwód lub separację nie płaci zasądzonych alimentów. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł na każde z dzieci.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustala się biorąc pod uwagę dochody odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku  z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, a także osobę uprawnioną;
Definicja rodziny oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:

Kiedy składać wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami  w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:


W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca dołącza odpowiednie zaświadczenie z Sądu Okręgowego lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego:

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika wobec podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej  i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika:

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych:

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 22 i ust. 2a ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z późn. zm.), organ właściwy wierzyciela, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości w ich regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odnosi się do następujących zobowiązań dłużnika alimentacyjnego:

  1. należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy,
  2. należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  3. należności wierzyciela alimentacyjnego,
  4. należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl