Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ 84

                                                       500+ w gminie Czernichów

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów

dotycząca zasad przyznania świadczenia wychowawczego na podstawie

ustawy  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm.)


Komu przysługuje świadczenie:

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce/ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (osobie, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód (z roku bazowego 2016) na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w  rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 na dziecko, które wspólnie z nim zamieszkuje i gospodaruje.


Ilekroć jest mowa o dziecku należy przez to rozumieć zamieszkujące wspólnie z rodzicem i pozostające na jego utrzymaniu dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.


Przykładowe dokumenty:

1.       Dokument potwierdzający stan cywilny:

a)       separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację,

b)       rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,

c)       wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka.

2.     Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczenia wychowawczego) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

3.     Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej  lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.

4.     Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

5.     Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

6.     Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

7.     Odpis  zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku,  gdy ojciec dziecka  jest nieznany.

8.     W przypadku utraty dochodu  lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:

- świadectwo pracy,

- umowa o pracę,

- rozliczenie podatkowe PIT za 2016r.,

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2016r., 2017r.

W stosunku do osób, dla których ustalono uprawnienia do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym od 1.11.2015r. do 31.10.2016r. zostaną wykorzystane wszystkie dokumenty przedłożone w Ośrodku Pomocy Społecznej.


Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl