Program 'Dobry start' 94

300+ w gminie Czernichów

 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów

dotycząca zasad przyznania świadczenia „Dobry start” na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego

programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)

 

Komu przysługuje świadczenie:

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom,  opiekunom  faktycznym,  opiekunom  prawnym,  rodzinom  zastępczym,  osobom  prowadzącym  rodzinne domy  dziecka,  dyrektorom  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  dyrektorom  regionalnych  placówek  opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko;

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1.      przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2.      przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących  się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1.   ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2.   ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Przyjmowanie wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

 

Wniosek zawiera odpowiednio:

·        nazwę i adres organu właściwego;

·        dane  dotyczące  wnioskodawcy  i dzieci,  na  które  wnioskodawca  ubiega  się  o przyznanie  świadczenia  dobry  start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, stan  cywilny  wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

·    oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i  dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy);

·        oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

·        klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

·        inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

 

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres  poczty  elektronicznej, istnieje również możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start w tutejszym ośrodku.

Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mpips.gov.pl/ oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Tel/fax: 338661338

e-mail: gops@gops.czernichow.com.pl

http://www.gops.czernichow.com.pl/

 

 


- Witamy -Informacje ogólne -Statut - Regulamin - Struktura organizacyjna - Uchwały powołujące - Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 - Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2019 - Program osłonowy Gminy Czernichów Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - Strategia na lata 2019-2029 - Aktualności -Ochrona danych osobowych -Galeria zdjeć - projekt systemowy -Projekt - Aktywna integracja w Gminie Czernichów -Zapytania ofertowe w ramach projektu - Rozeznania cenowe w ramach projektu - Wydarzenia bieżące w projekcie realizowanym przez GOPS Czernichów w roku 2011 - Wydarzenia bieżące w roku 2012 - Wydarzenia bieżące w roku 2013. - Pomoc społeczna -Projekt realizowany w partnerstwie RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ -Rozeznania cenowe w ramach projektu - Kursy zawodowe reazlizowane w ramach projektu-rozeznanie cenowe - Projekt - Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach -Fundusz alimentacyjny -Świadczenia rodzinne -Zasiłek dla opiekuna - Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ -Program 'Dobry start' -Dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany dodatek energetyczny -Karta Dużej Rodziny -Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Pliki do pobrania -Galeria -Kontakt -Przydatne linki -Terminy wypłat świadczeń -Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - -
Opracowanie: Profitnet.pl