Działy GOPS

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

Informacja o zasadach ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r. (Dz. U. z 2019r.  poz. 1507 ze zm.)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

1.      ubóstwa;

2.      sieroctwa;

3.      bezdomności;

4.      bezrobocia;

5.      niepełnosprawności;

6.      długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7.      przemocy w rodzinie;

7a.    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

8.      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9.      bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10.  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością  o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;

11.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12.  alkoholizmu lub narkomanii;

13.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14.  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom (w systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” 
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” 
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny” 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania pomniejszoną o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne.

Do dochodu nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z2018r. poz.690 oraz z2019r. poz. 730, 752 i 992), i pomocy pieniężnej, o której mowa wart.19ust.2 ustawy z dnia 24stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz.U. z2018r. poz.276 oraz z2019r. poz.752), wart.7a ust.2 ustawy z dnia 2września 1994r. oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z2014r. poz.1373 oraz z2019r. poz.752), wart.5a ust.2 ustawy z dnia 31maja 1996r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2019r. poz. 1168), wart.10a ust.2 ustawy z dnia 16listopada 2006r. oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. poz.1824, z2010r. poz.1465, z2011r. poz.696 oraz z2019r. poz.752) oraz wart.10 ust.2 ustawy z dnia 20marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1ha przeliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 i 924);

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa wart.8a ust.1 ustawy z dnia 7września 2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z2018r. poz.1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz.1095);

9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz.2529);

10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art.31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1171).

4a.Wprzypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust.3 i 4 ustawy o pomocy społecznej na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa wart.61ust.2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa wart.1ust.1 ustawy z dnia 31lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622).

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.
Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Formy Pomocy


Pierwszoplanową formą pomocy realizowaną przez pracowników socjalnych jest praca socjalna, w której pracownik socjalny dobiera odpowiednie metody działania mające na celu rozwiązanie zgłaszanych problemów.

1. Świadczenia pieniężne

a) zasiłek stały przyznaje się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby lub na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego 645 zł,

b) zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku ustala się w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a faktycznym dochodem,

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, biletów socjalnych, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych ośrodka oraz sytuacji materialno- bytowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc,

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e) pomoc dla rodzin zastępczych,

f) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

2. Świadczenia niepieniężne

a)  praca socjalna, 

b)  bilet kredytowany, 

c)  składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d)  składki na ubezpieczenia społeczne, 

e)  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 

f)  sprawienie pogrzebu, 

g)  poradnictwo specjalistyczne, 

h)  interwencja kryzysowa, 

i)  schronienie, 

j)  posiłek, 

k)  niezbędne ubranie, 

l)  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, 

m)  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 

n)  mieszkanie chronione,

o)  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

p)  (uchylony), 

q)  pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, 

r)  (uchylony).

Tryb udzielania pomocy społecznej

Złożenie wniosku

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Czernichów, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.
Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1788) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka).
Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.
Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów działa na podstawie obowiązującego prawa a w szczególności:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r.  poz. 1507 z późn. zm.)

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Dz. U. z 2018r. poz. 1007 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001373– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. u. z 2019  poz. 1373 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 685 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.  poz. 1390 z późn. zm.)

Opracowała: Agnieszka Goliasz

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów dotycząca zasad przyznania świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016r. poz. 195)

Komu przysługuje świadczenie:

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce/ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (osobie, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód (z roku bazowego 2014) na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w  rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Na jaki okres

Świadczenie przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (aktualnie do 30.09.2017 r.) lub do  dnia, w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

Jakie dokumenty

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny, należy złożyć:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

2. Dowód  osobisty wnioskodawcy (oryginał do wglądu pracownika).

3. Akty urodzenia wszystkich dzieci (oryginał do wglądu pracownika).

4. Inne dokumenty wskazane przez pracownika dokumentujące indywidualny stan faktyczny.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci do organu właściwego należy złożyć:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz  z  załącznikami nr 2, 3 i 4.

2. Dowód  osobisty wnioskodawcy (oryginał do wglądu pracownika).

3. Akty urodzenia wszystkich dzieci (oryginał do wglądu pracownika).

4. Inne dokumenty wskazane przez pracownika dokumentujące indywidualny stan faktyczny.

Przykładowe dokumenty:

1.       Dokument potwierdzający stan cywilny:

a)       separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację,

b)       rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,

c)       wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka.

2.     Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczenia wychowawczego) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

3.     Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej  lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.

4.     Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

5.     Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

6.     Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

7.     Odpis  zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku,  gdy ojciec dziecka  jest nieznany.

8.     W przypadku utraty dochodu  lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:

– świadectwo pracy,
– umowa o pracę,
– rozliczenie podatkowe PIT za 2014r.,
– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2015r., 2016r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mpips.gov.pl/

Jak wypełnić wniosek Rodzina 500 +

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE W GMINIE CZERNICHÓW

Działając na podstawie  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.), Rada Gminy Czernichów uchwaliła  „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2020-2023”  (załącznik nr 1) oraz uchwałę regulują tryb  i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (załącznik nr 2). Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów (załącznik nr 3) powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Czernichów w składzie:

 1. Przewodniczący: Agnieszka Goliasz – starszy specjalista pracy socjalnej  
 2. Zastępca Przewodniczącego: Marta Grajcarek – pracownik socjalny 
 3. Członek: Janina Barabasz – starszy pracownik socjalny
 4. Członek: Iwona Cembala – starszy specjalista pracy socjalnej
 5. Członek: Krystyna Łoboda –  sekretarz   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 6. Członek: Agnieszka Prochot-Zoń – pedagog szkolny
 7. Członek: Gabriela Wrzeszcz-Kurowska – kurator zawodowy,
 8. CzłonekBarbara Mreńca – pielęgniarka w środowisku wychowania i nauczania,
 9. Członek: Paweł Oleksiak – dzielnicowy – Komisariat Policji w Gilowicach,
 10. CzłonekKs. Janusz Kuciel – proboszcz parafii w Międzybrodziu Żywieckim,
 11. Członek: Elżbieta Trutkowska – członek fundacji PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie 

Siedziba:

34-311 Czernichów, ul Strażacka 6/7. 

Kontakt: Agnieszka Goliasz,

Tel/fax(33) 866 13 38 

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez zespół.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

Zespół ma za zadanie w szczególności.:

 • realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych
przez zespół interdyscyplinarny są w szczególności.:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub innego członka rodziny,
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.,
 • rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami i dziećmi, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
 • prośbę dziecka,
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 • informacje innych służb (urząd pracy, pomoc społeczna, policja, Kościół, organizacje pozarządowe).

Załączniki:

 1. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2011-2013”
 2. Uchwała regulująca tryb  i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów

Asystent rodziny jest to osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę. Celem wsparcia jest to, aby w przyszłości rodzina samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Jest to osoba towarzyszącą komuś, współobecna, pomagająca, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 Asystent rodziny zostaje przyznany na mocy postanowienia Sądu lub na wniosek pracownika socjalnego

Do zadań asystenta rodziny należy :

Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka, pomoc w nauce szkolnej);
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja), gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami;
 • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny
 • załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia
 • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałość o edukację i rozwój dzieci;
 • propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego;
 • informowanie rodziny – wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie klientowi informacji związanych z jego problemami, które napotyka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.);
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i emocjonalnych w rodzinie. dbanie o poprawę i utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny;
 • inicjowanie działań zamierzających do zapobiegania demoralizacji osób, rodzin pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • wspomaganie podopiecznych we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Wsparcie asystenta rodziny dedykowane jest także rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej.

Rola asystenta polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy w tym na udzieleniu m.in.:

 • wsparcie w zakresie poradnictwa specjalistycznego,
 • wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • informacji w zakresie pomocy prawnej w szczególności praw rodzicielskich,
 • pomocy w sprawach urzędowych oraz wspieraniu rodziny w kontaktach z różnymi instytucjami,
 • w zakresie form i miejsc wsparcia.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje: