Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego,będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie usługi opieki wytchnieniowej dla Gminy Czernichów wynosi: 69 523,20 zł

Całkowita kwota środków finansowanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu łącznie z kosztami obsługi programu wynosi: 69 523,20 zł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Przed kwalifikacją do Programu Gmina będzie brała pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
  • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik programu, który otrzyma pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/osoby niepełnosprawnej;
  3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM;
  4. Oświadczenie o sprawowaniu całodobowej opieki i wspólnym zamieszkiwaniu;
  5. Oświadczenie o wskazaniu osoby realizującej usługi;
  6. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wypełnioną kartę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów.

Karta zgłoszenia do pobrania: