PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem ogólnym Programu jest zapewnienie najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach towarzyszących w okresie sierpień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

– 1.402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1.056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do:

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHÓW, 

ul. Strażacka 6/7, 34-311Czernichów,  w celu ustalenia uprawnień i wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020

Szczegółowych informacji  udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Tel. (33) 866-13-38