„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –

EDYCJA 2024

DATA PODPISANIA UMOWY: LUTY 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie usługi asystenta dla Gminy Czernichów wynosi: 482 409,00 zł

Całkowita kwota środków finansowanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu łącznie z kosztami obsługi programu wynosi: 482 409,00 zł

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program przyczyniać się ma do zwiększenia szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia przez osoby z niepełnosprawnością, a co za tym idzie do poprawy funkcjonowania w jej środowisku.

Adresaci Programu:

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Czernichów. Program dedykowany jest dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób z niepełnosprawnością posiadających:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej polegają na:

 • wsparciu uczestnika przy wykonywaniu czynności dnia codziennego związanych z samoobsługą, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • pomocy w poruszaniu się poza miejscem zamieszkania – towarzyszenie przy wyjściu i powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, w tym przy korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, muzeum, galeria sztuki itp.).

Usługi asystencji osobistej świadczone mogą być przez osoby niebędące członkami rodzin uczestnika, opiekunami prawnymi, oraz wspólnie zamieszkującymi z uczestnikiem, które:

 • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością;
 • wskazane są przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W przypadku pytań  prosimy o kontakt telefoniczny z  Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej Czernichów: tel. 33 8661338, wnioski można składać do 30 stycznia 2024 r.

Plik Pobrania
pdf Plakat AOOzN 2024 39