Deklaracja dostępności strony internetowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://gops.czernichow.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.07.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.07.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników
 • możliwość skorzystania z czytnika teksu

Deklarację sporządzono dnia : 01.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Anna Zawada – Kierownik GOPS, adres poczty elektronicznej sekretariat@gops.czernichow.com.pl, Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek główny urzędu przy ul. Strażackiej 6/7. 
 • Wejście do budynku możliwe jest po schodach od strony ul. Strażackiej i bocznego wejścia.
 • Pomieszczenia do przyjmowania strony znajduje się na parterze na jednym poziomie – parter co umożliwia poruszanie się wózków inwalidzkich po wszystkich działach jednostki. Brak konieczności montowania wind.
 • Wejście do budynku mimo nielicznych schodów jest niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich – brak podjazdu.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Istnieje  możliwość wyjścia urzędnika z budynku w celu przyjęcia interesanta.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma pętli indukcyjnej.
 • Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Istnieje możliwość wstępu osoby niepełnosprawnej do jednostki z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystujacego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 • Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego na miejscu. W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego, prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub przez osobiste złożenie druku.