Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”


Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie usługi opieki wytchnieniowej dla Gminy Czernichów wynosi: 29 376 zł

Całkowita kwota środków finansowych Funduszu Solidarnościowego na realizację programu łącznie z kosztami obsługi programu wynosi: 29 376 zł

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawność lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane do 31 grudnia 2021r. Planowany limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 120 godzin w ramach pobytu dziennego. Planowana łączna liczba godzin wsparcia usługi opieki wytchnieniowej dla wszystkich uczestników programu wynosi 720 godzin.