„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

PROGRAM Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

DATA PODPISANIA UMOWY: LUTY 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego, będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie usługi opieki wytchnieniowej dla Gminy Czernichów wynosi: 85 680,00 zł

Całkowita kwota środków finansowanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu łącznie z kosztami obsługi programu wynosi: 85 680,00 zł.

Cel i Adresaci Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program przyczynia się do odciążania członków rodzin oraz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa oraz wsparcia w codziennych obowiązkach. Czas ten członkowie rodzin/opiekunowie przeznaczyć mogą na odpoczynek bądź załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, wymagającą stałej opieki  w czynnościach dnia codziennego.

Kto może zostać opiekunem?

 • Osoba niebędąca członkiem rodziny/opiekunem osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoba niezamieszkująca wspólnie z osobą z niepełnosprawnością;
 • Osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • Osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością lub
 • Osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica/opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W przypadku pytań  prosimy o kontakt telefoniczny z  Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej Czernichów: tel. 33 8661338, wnioski można składać do 30 stycznia 2024 r.

Plik Pobrania
pdf Plakat OW 2024 136