Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych w gospodarstwie domowym

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa  domowego paliwem gazowym. Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. 
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 30 czerwca 2024
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

        – dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie

        – w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”?

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za gaz dotyczy od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wymaga złożenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
 3. złożenie urzędowego wniosku o refundację podatku VAT. Minister właściwy do spraw energii udostępni w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o refakturę podatku VAT zawartego w cenie gazu,
 4. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Do dnia 29 lutego 2024 r., termin 30 dni od dnia otrzymania faktury nie ma praktycznego zastosowania i ma charakter instrukcyjny.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

> tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów, 34-311 Czernichów ul. Strażacka 6/7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu refundację podatku VAT.

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687 z późn. zm).

 Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów, ul. Strażacka 6/7 w godzinach jego pracy, lub drogą pocztową.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne.