Świadczenia dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Świadczenia dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:

 1. Podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którymi są jednostki organizacyjne, osoby prawne albo przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego (od 24 lutego 2022 roku).
 2. Warunki przyznawania świadczenia określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
 3. Maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40,00 zł na osobę dziennie.
 4. Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.
 5. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy ośrodka pomocy.

Obowiązujące zmiany

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r.

Ostatnia nowelizacja ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy z 30 czerwca 2022 r. wprowadziła:

ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE „40 ZŁ”

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł” w następujących terminach:

 • Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły przed dniem 30 kwietnia 2022 r. zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL zobowiązane są złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy najpóźniej do 15 lipca 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 15 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

 • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

 • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Ważne!

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

OKRES PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Ważne!

Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Znowelizowane 24 czerwca 2022 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat określa przypadki, kiedy gmina może przedłużyć wypłatę świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia następującym obywatelom Ukrainy:

 • Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji – dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności – dostarczyć dokument przetłumaczony na język Polski.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

 • Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni) – dostarczyć powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.
 • Kobietom w ciąży – zaświadczenie od lekarza.
 • Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia – dostarczyć przetłumaczony akt urodzenia dziecka.
 • Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci – dostarczyć powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, przetłumaczone akty urodzenia.

Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz  za każde małoletnie dziecko tych osób.

 • Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej – dostarczyć wyrok Sądu Rodzinnego.

Wówczas świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za  wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.