Komu przysługuje świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce/ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (osobie, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód (z roku bazowego 2014) na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w  rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.