Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona, z którym rodzic osoby uprawnionej nie rozwiązał małżeństwa przez rozwód lub separację nie płaci zasądzonych alimentów. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł na każde z dzieci.