Komu przysługuje KDR

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu, każdej osobie zgłoszonej we wniosku:
Rodzicom oraz ich małżonkom, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończeniu 18 roku życia, a w przypadku gdy  dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życie, natomiast bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
Rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
Dziecku – w tym dziecku, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.