Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”


Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że rozpoczął wdrażanie  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 w realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. W/w Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Do kogo adresowany jest Program „Opieka wytchnieniowa” ?

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.


Jakie jest zadanie opieki wytchnieniowej?

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.


Kto m pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej ?

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.
Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do Opieki wytchnieniowej”.


Do kiedy będzie realizowany Program „Opieka wytchnieniowa”?

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów do końca grudnia 2020. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie, w łącznym maksymalnym wymiarze do 240 godzin.


Gdzie składamy wnioski?

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów drogą pocztową lub mailową na adres e-mailsekretariat@gops.czernichow.com.pl lub w siedzibie GOPS Czernichów; 34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
Tel. 33/661338, 531 973 358, 604 287 741, w godzinach: poniedziałku –piątku 7:30 do 15:30


Załączniki i dokumenty