Projekt – Aktywna integracja w Gminie Czernichów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów realizuje projekt systemowy
pt. „Aktywna Integracja w Gminie Czernichów” od 2008 roku w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku ubiegłym funkcję Kierownika i Koordynatora projektu pełnił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów – mgr Urszula Walczak, natomiast za realizację projektu odpowiedzialny był pracownik socjalny – mgr Kamila Przewodowska, pozostali pracownicy socjalni zaangażowani byli w realizację kontraktów socjalnych na podstawie których opierała się współpraca z uczestnikami ostatecznymi projektu.

W roku 2011:

 • wartość projektu wyniosła  –  94 597,00 PLN
 • dotacja rozwojowa – 84 997,00 PLN
 • wkład własny – 9 600,00 PLN

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 osób (w tym: K-7, M-2) mieszkających na terenie Gminy Czernichów, korzystających z różnych form wsparcia tut. Ośrodka. Uczestnicy ostateczni projektu w roku 2011 brali udział w przynajmniej trzech oferowanych instrumentach:

1. w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

 • Kurs: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B”,
 • Kurs: Opiekun osób starszych i dzieci,
 • Kurs: Podstawy księgowości z zastosowaniem komputera,
 • Kurs: Kucharz małej gastronomi z elementami cateringu,

2. w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej:

 • Indywidualna terapia psychologiczna,

3. w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 11/2  godziny dydaktycznej dla 1 uczestnika,

3. w ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne oraz prawnicze.

Celem projektu było: Podwyższenie umiejętności społecznych i zawodowych oraz aktywności na rynku pracy klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Czernichów. Analizując oferowane formy wsparcia dobierane zgodnie z możliwościami i potrzebami uczestników projektu „Aktywna integracja w Gminie Czernichów” zasadne jest stwierdzenie, że założony cel został osiągnięty co niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia oraz efektywności poruszania się na rynku pracy. Również w latach 2012 – 2013 GOPS Czernichów przystępuje do realizacji projektu systemowego, którego ogólna wartość nie przekroczy 190 000,00 PLN.

1.      Wartość dofinansowania: 165 300,00 PLN
w tym:
a) Płatność ze środków europejskich: 161 500,00 PLN
b) Dotacja celowa z budżetu krajowego: 3 800,00 PLN

2.      Wkład własny: 24 700,00 PLN

Zakłada się, że w latach 2012 – 2013 18 osób (K-12, M-6) uzyska wsparcie mające na celu poprawienie warunków bytowych oraz wzrost poziomu zatrudnienia.

W latach 2012-2013 projekt skierowany jest do osób:

 • bezrobotnych i/lub
 • nieaktywnych zawodowo i/lub
 • pracujących w wieku aktywności zawodowej,
 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2010/2011 roku lub aktualnie korzystających w szczególnościpowodu: bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • osoby, które nie były dotychczas aktywizowane w ramach projektu systemowego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), chcącymi dokonać trwałych, widocznych oraz pozytywnych zmian w funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych założenia kontraktów socjalnych będą indywidualnie zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb dla kobiet i mężczyzn, a działania w poszczególnych instrumentach aktywnej integracji dobrane w taki sposób, aby zabezpieczały ich potrzeby.

Realizacja projektu będzie przebiegała min. zgodnie z zasadą równości szans w tym równości kobiet i mężczyzn zapewniając wszystkim równy dostęp.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie systemowym pt. „Aktywna Integracja w Gminie Czernichów” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012 – 2013 proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów
34-311 Czernichów, ul. Strażacka 6/7
tel. (033) 866 13 38 lub 606 673 026

email: czernichow104@wp.pl