Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie informuje, że na podstawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do dnia 31 maja 2021 r.

W związku z powyższym chcąc zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego po zakończeniu obecnego okresu świadczeniowego tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. wniosek w tej sprawie należy złożyć od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną i od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (tj. w wersji papierowej).

Ogólny opis:

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej*

w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

* w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby tj. matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka lub opiekun prawny dziecka, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobie, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim ma otrzymywać ww. świadczenie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – organie właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  3. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
  4. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  5. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.